Obecné informace

1. Obecné informace 

Lité potěry jsou realizovány jako dokončovací práce. Jedná se o roznášecí vrstvu pod finální nášlapnou krytinu, kterou může být dlažba, PVC, parkety, koberce, a jiné. Je možné použít litý potěr také jako podkladní vrstvu pro epoxidovou stěrku. 

Porovnání anhydritového a cementového potěru 

Oba potěry disponují podobnými vlastnostmi, jedná – li se například o pevnost v tlaku, kde se bez problému mohou měřit s klasickým betonem. Jisté odlišnosti ovšem můžeme najít. Největším rozdílem je reakce na vlhkost obou materiálových bází viz níže. Anhydritový potěr je vyráběn na bázi síranu vápenatého bezvodého a alfa sádry. Zde je patrné velmi mírné bobtnání. Cementová báze nabízí typické smrštění. 

Anhydritový litý potěr 

Plusy:

 • Dobrá pevnost v tlaku a v tahu za ohybu 
 • Vhodný do všech typů suchých provozů 
 • Vhodný do střídavě vlhkých provozů (koupelny, kuchyně, WC, …) při použití hydroizolační stěrky pod finální nášlapnou vrstvu 
 • Ideální pro podlahové vytápění 
 • Velmi malé objemové změny 

Mínusy:

 • Méně vhodný do prostorů se zvýšeným výskytem vlhkosti (garáže, sklepy, …)

Cementový litý potěr 

Plusy:

 • Dobrá pevnost v tlaku a v tahu za ohybu 
 • Vhodný do všech typů suchých provozů 
 • Vhodný do prostorů se zvýšeným výskytem vlhkosti (garáže, sklepy, …) 
 • Ideální pro podlahové vytápění 

 Mínusy:

 • Větší objemové změny 

 


2. Cenová kalkulace 

Cenová kalkulace je prováděna zdarma v rámci komplexního poskytování našich služeb. Před samotnou realizací je potřeba znát následující informace 

 • Kolik m2 podlahové plochy bude realizováno
 • Bude instalováno, popř. jakým způsobem bude provedeno podlahové vytápění (podlahové trubky, topné rohože, …)
 • Tepelně technické požadavky (typ polystyrenu či minerální vaty, …) 

 


3. Technologie provádění 

Příprava podkladu 

Obecně je snaha zajištění co nejrovnějšího podkladu, který je zbaven prachu a jiných volných částic. 

 • Podklad by měl být opatřen hydroizolační folií 
 • U rekonstrukce by měla být odhalena do co největší míry stropní konstrukce, je-li to možné 
 • V případě přítomnosti nerovností větších než 1 cm je vhodné podklad vyrovnat pomocí sypkého, suchého srovnávacího materiálu (pískem či lehčeným kamenivem) 

Pokyny pro zpracování 

Anhydritový potěr

 • Směs se aplikuje při teplotách od + 5 °C do 25 °C
 • Při venkovní teplotě nižších než 5 °C je možné provádět lití potěru, avšak teplota v interiéru musí být minimálně 5 °C po dobu nejméně 3 dní od nalití potěru 
 • Při venkovní teplotě vyšší než 25 °C je možné provádět lití potěru s vhodnými opatřeními, snižující pronikání slunečního světla do míst lití potěru 
 • Při teplotě nad 30 °C se lití potěru nedoporučuje 
 • V prvních 24 hodinách je nutnost zabezpečit prostor proti průvanu a cirkulaci vzduchu, působení vysokých teplot, mrazu atd. 
 • Po cca 3 dnech je vhodné maximálně větrat přes den z důvodu rychlejšího odvodu vlhkosti z prostoru a tím urychlení vysychání (při nepříznivých podmínkách – teplota nižší než 15 °C či vysoká vlhkost vzduchu je doporučeno prostory nevětrat z důvodu opětovné akumulace vlhkosti) 
 • V mrazu a při dlouhodobém působení deště doporučujeme podpořit vysychání potěru vytápěním a nárazovým větráním (minimálně 5krát denně po dobu cca 5 minut) 
 • V případě použití podlahového vytápění je možné urychlit proces vysychání zapnutím podlahového topení nejdříve po 7 dnech od nalití. Teplota na začátku procesu by neměla být vyšší než 25 °C a je možno ji zvyšovat o maximálně 5 °C denně. 
 • Doba vysychání potěru je závislá na jeho tloušťce, přičemž platí, že:
  • Do 40 mm vysychá 10 mm zhruba 1 týden 
  • Nad 40 mm vysychá 10 mm zhruba 2 týdny 
 • Tyto hodnoty platí při dodržení doporučeného způsobu ošetření povrchu a doporučenému způsobu větrání 
 • Při skladování materiálu na povrchu zatvrdlého potěru se výrazně prodlužuje doba jeho vysychání 

Cementový potěr 

 • Směs se aplikuje při teplotách od + 5 °C do 25 °C
 • Při venkovní teplotě nižších než 5 °C je možné provádět lití potěru, avšak teplota v interiéru musí být minimálně 5 °C po dobu nejméně 3 dní od nalití potěru 
 • Při venkovní teplotě vyšší než 25 °C je možné provádět lití potěru s vhodnými opatřeními, snižující pronikání slunečního světla do míst lití potěru 
 •  Při teplotě nad 30 °C je lití potěru zakázáno
 • V prvních 21 dnech je nutnost zabezpečit prostor proti průvanu a cirkulaci vzduchu, působení vysokých teplot, mrazu atd. z důvodu přirozeného vysychání potěru 
 • Po 21 dnech je možné podpořit vysychání potěru vytápěním a nárazovým větráním (minimálně 5krát denně po dobu cca 5 minut) 
 • V případě použití podlahového vytápění je možné urychlit proces vysychání zapnutím podlahového topení nejdříve po 21 dnech od nalití. Teplota na začátku procesu by neměla být vyšší než 20 °C a je možno ji zvyšovat o maximálně 5 °C denně. 
 • Doba vysychání potěru je závislá na jeho tloušťce, přičemž platí, že:
  • Do 40 mm vysychá 10 mm zhruba 1 týden 
  • Nad 40 mm vysychá 10 mm zhruba 2 týdny
 • Tyto hodnoty platí při dodržení doporučeného způsobu ošetření povrchu a doporučenému způsobu větrání 
 • Při skladování materiálu na povrchu zatvrdlého potěru se výrazně prodlužuje doba jeho vysychání

 


 

4. Přebroušení zatvrdlého potěru 

Během zrání dochází k vzniku sintrové vrstvy (tzv. šlemu). 

 • V rámci nabízených služeb je v ceně přebroušení vzniklé sintrové vrstvy, které je nezbytné z důvodu následné pokládky finálních nášlapných vrstev 

Poznámka 

Přebroušením se odstraňuje pouze sintrová vrstva v tloušťce cca 0,5 mm a není možné jím dosáhnout odhalení struktury zrn kameniva ve větší tloušťce. 

 


5. Technické údaje 

Technické údaje pro anhydritový litý potěr typu C20 dle ČSN EN 13 813 

Popis Hodnota
Pevnost v tlaku po 28 dnech [MPa]  ≥ 20 
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech [MPa]  ≥ 4 
Spotřeba [kg/m2 při tl. 40 mm]  cca 74 
Hodnota pH [ – ]  8 – 9 
Objemové změny – bobtnání a smrštění [mm/m]  0,1 až 0,2 
Součinitel tepelné vodivosti [W/m∙K]  min. 1,2 
Koeficient délkové teplotní roztažnosti [mm/m∙K]  0,012 
Max. zrno kameniva Dmax [mm]  do 4 
Min. tloušťka potěru [mm] viz technické listy výrobce  30 
Zatěžování podlahy (v závislosti na vlhkosti a teplotě prostředí)  cca po 1 – 2 dnech pro chůzi osob, pro lehké stav. práce (žebřík podepřený roznášecí deskou) po cca 7 dnech 

Technické údaje pro cementový litý potěr typu C20 dle ČSN EN 13 813 

Popis Hodnota
Pevnost v tlaku po 28 dnech [MPa]  ≥ 20 
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech [MPa]  ≥ 4 
Spotřeba [kg/m2 při tl. 40 mm] cca 80
Hodnota pH [ – ] 13
Objemové změny – bobtnání a smrštění [mm/m] max. 0,5
Součinitel tepelné vodivosti [W/m∙K] 1,2
Koeficient délkové teplotní roztažnosti [mm/m∙K] 0,012
Max. zrno kameniva Dmax [mm] 8
Min. tloušťka potěru [mm] viz technické listy výrobce 50
Zatěžování podlahy (v závislosti na vlhkosti a teplotě prostředí) cca po 1 – 2 dnech pro chůzi osob, pro lehké stav. práce (žebřík podepřený roznášecí deskou) po cca 7 dnech


6. Typy podlahových systémů 

Sdružená podlaha 

Podklad sdružené podlahy musí být velmi dobře očištěn od prachu a volných částic. Vlhkost by měla být maximálně 0,5 % pro použití anhydritového potěru. V případě použití cementového potěru je dovolena max. vlhkost 5 % dle ČSN 74 4505. Po nanesení adhezního můstku je možné aplikovat potěr. U cementového litého potěru je nutné položit finální nášlapnou vrstvou do 1 měsíce. Při položení po delší době je nutná aplikace nátěru po 1 měsíci zrání, viz technické listy výrobce. Sdružené podlahy nesmí být používány v prostorech s možností působení vlhkosti. 

Podlaha na oddělovací vrstvě 

Oddělovací vrstvou by měla být PE folie, čistě hliníkovou folii nelze použít! Z důvodu vzniku vad na povrchu zrajícího potěru. Pro obvodovou dilataci je nutné použít mirelonový pás tloušťky minimálně 1 cm. 

Podlaha na tepelně izolační vrstvě 

Litý potěr na tepelně izolační vrstvě musí být proveden jako podlaha plovoucí. Nesmí mít žádnou pevnou vazbu mezi potěrem a podkladní konstrukcí a z ní vystupující stavební prvky (stěny, zárubně, instalace, …). Podlaha se v tomto případě chová nezávisle na okolních konstrukcích, které ji obklopují a takto provedená podlaha se může volně roztahovat či smršťovat. Oddělovací vrstva je PE folie, hliníkovou nelze použít, viz výše. Je nutné použít vhodné izolační desky, jejichž celková stlačitelnost je menší než 5 mm. Minimální tloušťka podlahy při použití polystyrenových desek je 40 mm. Při užití minerální vaty je minimální tloušťka 45 mm při užití anhydritového litého potěru. Při užití minerální vady u cementového litého potěru je min. tloušťka 50 mm.

Vytápěná podlaha 

Vytápěná podlaha odpovídá skladbou lité podlaze na tepelně izolační vrstvě. Vytápění je zajištěno pomocí systému podlahových trubek, rohoží či jiných topných těles. Oddělovací vrstva je PE folie, hliníkovou folii nelze použít, viz výše. Lití potěru se provádí jednovrstvým způsobem. Tloušťka anhydritového potěru, který leží nad horní hranou podlahové trubky musí být minimálně 35 mm. U cementového potěru je to 40 mm. 

 


7. Dilatační celky a spáry 

Dilatační celky a smršťovací spáry je nutno vytvářet vždy. Orientační hodnoty jsou uvedeny níže, přičemž jsou značně závislé na mnoha faktorech (teplota, vlhkost a proudění vzduchu, tvaru místnosti, …). Pro detailnější informace o dilatačních plochách či smršťovacích spárách doporučujeme konzultaci s technologem daného výrobce potěrů. 

Anhydritový litý potěr
U ploch, kde je velikost pole do 700 m2 není potřeba prostorová dilatace. 

Cementový litý potěr
U ploch, kde je velikost jednoho pole ≥ 40 m2 je potřeba provést prostorovou dilataci 

Naši partneři